Kvkk

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Merkez, Salih Paşa Cd No:2/4, 34245 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde MED Rehberlik Eğitim Öğretim Yayıncılık Hizmetleri Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.
Daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası'na bakabilirsiniz.

A. İşlediğimiz Kişisel Veriler
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının (“Politika”) amacı, Kanun'un amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa'nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Şirketimizin yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini (ilgili kişi) bilgilendirmektir. Politikanın amacı doğrultusunda, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

1. Ad Soyad, E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz;
2. Talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz;
3. IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

B. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız
Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

1. Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
2. Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
3. Hizmet (geri) alım süreçlerinin yürütülmesi,
4. Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
5. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
6. Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
7. Firma/ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
8. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
9. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
10. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
11. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
12. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
13. Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
14. Ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
15. Talep/şikayetlerin takibi,
16. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
17. Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
18. Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

C. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz
Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

● E-posta, SMS, kartvizitler,
● Telefon,
● Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,
● İnternet sitemiz,
● Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

D. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz
Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde müşterilerin açık rızası alınarak işlenmektedir. Müşteri'nin vereceği onayı doğrultusunda bu veriler işlenebilecek ve işbu metinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Şirkete ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

E. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verilerinizi Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi veya vekili ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

F. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Mezkur Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@medfenbilimleri.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.